Anasayfa Avrupa Dil Pasaportu

portfolyo Avrupa Dil Portfolyosu, resmi olmayan kültürler arası deneyimlerinizin ve yaşamınız boyunca okulda, mesleki eğitimde işyerinde edindiğiniz dil deneyimlerinizin kayıt ve rapor edildiği bir araçtır. Bu dosya kariyerinizde kullanılmak üzere dil öğrenme nitelik ve deneyimlerinizin Avrupa ölçütlerinde net biçimde yansıtıldığı bir kayıt sağlayacaktır.

Avrupa Dil Portfolyosu, size ait olmakla beraber işveren ve eğitimciler için dil yeterliliklerinizin örnek çalışmalar yoluyla hemen görülebilmesine de olanak tanımaktadır.

Avrupa Dil Portfolyosu üç bölümden oluşmaktadır: Dil Pasaportu, Dil Geçmişi ve Dosya. Her bölümde bunların nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Dil Pasaportu belirli dönemlerde değişik dillerdeki yeterliliğinizle ilgili genel bilgileri içerir. Biçimsel nitelikleri ve kendini değerlendirme kayıtlarını tutarak önemli dil ve kültürler arası öğrenme deneyimleri ile dil yeterliliklerini / becerilerini tanımlar. Avrupa Konseyi tarafından önerilen Standart Pasaport (16 yaşından büyükler için Avrupa Dil Portfolyosu) tüm Avrupa’da denklik ve serbest dolaşım süreçlerini kolaylaştırır.

Dil Geçmişi kişinin bildiği her bir dille neler yapabileceğini belirtmesini, mesleki eğitimde ve işyerinde edindiklerinin yanı sıra örgün eğitim sistemleri içinde ve dışında kazandığı dilsel ve kültürel deneyimleri hakkında bilgileri eklemesini sağlar. Kişinin öğrenme sürecini ve gelişimini değerlendirip, eğitim sürecini planlamasını kolaylaştırır. Ayrıca birçok dilde yeterli olma anlamında çok dilliliğe teşvik eder.

Dosya Dil Geçmişi ve Dil Pasaportu bölümlerinde kayıtlı olan başarı ve deneyimlerinizi örneklerle açıklamanız ve belgelendirmeniz için gerekli materyalleri kayıt altına almanızı sağlar .

AVRUPA KONSEYİ

Avrupa Konseyi, daimi merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan devletlerarası bir organizasyondur. Temel amacı kıtanın birliğini geliştirmek; demokrasi, insan hakları ve kanunların hakimiyeti gibi temel değerlerin saygınlığını temin ederek Avrupa vatandaşlarının itibarını sağlama almaktır.

Amaçlarından bir tanesi de Avrupa kültürel kimliği bilincini artırarak farklı kültürlerden kişiler arasında karşılıklı anlaşmayı geliştirmektir. Bu bağlamda Avrupa Konseyi tüm düzeylerde dil öğrenimine ve kültürler arası deneyimlere denklik getirmek ve bunu desteklemek için Avrupa Dil Portfolyosunun tanıtımını koordine etmektedir.

Avrupa Konseyi;

• Öğrenmeleri gerçekleşirken bu süreci takip etme

• Önemli kültürler arası temasları da içeren dil öğrenme aşama ve deneyimlerini kaydetme konularında dil öğrenenlere yardımcı araç olarak Avrupa Dil Portfolyosunu sunmuş bulunuyor.

Hedefler:

• Dil öğreniminin ve deneyimlerinin gelişimini güçlendirmek

• Çok sayıda dil öğrenimini teşvik etmek

• Eğitim ve iş alanları arasında geçişliliği sağlamak

• Avrupa’da demokratik vatandaşlığı geliştirmek

• Dilsel çeşitliliğin değerini göstermektir.

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

Üç bölümden oluşur:

1- DİL PASAPORTU

Bu belge kişinin dil becerilerinin, dil yeterliliklerinin ve kültürler arası deneyimlerinin bir kaydıdır.

Dil becerileri, Avrupa Ortak Ölçütler Çerçevesi Belgesinde sunulan yeterlilik düzeyleriyle tanımlanmaktadır. Ölçek (kendini değerlendirme çizelgesi) Dil Pasaportunda sunulmuştur. Bu ölçek, kendini değerlendirme çizelgesi olduğu gibi dil pasaportunun da bir parçasıdır.

Pasaportun içeriği şu şekildedir:

• Dil becerileri profili

• Dil öğrenimi ve kültürler arası deneyimlerin özeti

• Sertifikaların ve diplomaların kaydı

2- DİL GEÇMİŞİ

Bu bölüm dil öğrenim öyküsünün bir kaydıdır ve kişinin dil öğrenim hedeflerini belirlemesine, kendini değerlendirme şemasında dil yetkinliklerini ve ilerlemesini kaydetmesine yardımcı olur.

3- DOSYA

Deneyim ve aşamaları gösteren ve belgeleyen bölümdür. Bu bölüm çeşitli kişisel çalışmaların örneklerini içerir. Dosya sahibinin sertifikaları ve diplomaları da bu bölümde yer almaktadır.

• Kullanımı kolaylaştırmak amacıyla, bu portfolyo 4 dilde (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca) hazırlanmıştır.

THE EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO

The European Language Portfolio encourages you to record the language and cultural experiences you have had in different European countries. It will give you a clear record of your language learning, experiences and achievements.

The European Language Portfolio belongs to you. You can also include in it information about your language ability as well as your experiences in other countries.

The European Language Portfolio has three parts: a Language Passport, a Language Biography and a Dossier.

The Language Passport provides a general summary of your proficiency in different languages at different times. You can also keep a record of tests you have passed, self-assessments you have made and important language and other learning experiences. The Language Passport can be used in any European country.

The Language Biography is a record of what you can do and gives information on your progress in each language. It will help you develop your language skills in different languages.

The Dossier is a folder for your work, certificates, experience and achievements that you recorded in the Language Biography or Passport.

PORTAFOLIO EUROPEO DE LENGUAS

El Portafolio europeo de las lenguas pretende ser un registro de tus experiencias lingüísticas y culturales en diferentes países europeos. Te proporcionará un registro claro de tu aprendizaje, experiencias y logros.

El Portafolio Europeo de las Lenguas te pertenece. En él puedes incluir información sobre tus habilidades lingüísticas así como sobre tus experiencias en otros países.

El Portafolio consta de tres partes: una Pasaporte Lingüístico, una Biografía Lingüística y un Dossier.

El Pasaporte Lingüístico proporciona un resumen general de tu competencia en diferentes lenguas en cada momento. En él puedes guardar un registro de los exámenes y pruebas que has pasado, test de autoevaluación y experiencias lingüísticas relevantes así como otros tipos de experiencias de aprendizaje. Este Pasaporte puede ser utilizado en cualquier país europeo.

La Biografía Lingüística es un registro de lo que puedes hacer y proporciona información sobre tu progreso en cada lengua. Te ayudará a desarrollar tus experiencia lingüísticas en diversas lenguas.

El Dossier es una carpeta para tu trabajo, certificados, experiencias y logros que has guardado ya en tu Pasaporte y Biografía.